Afsluiting serie over Openbaring

Afgelopen zondag hadden we de afsluiting van de prekenserie over Openbaring: het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het hemelse Jeruzalem (hoofdstukken 21 en 22). Dit paste goed bij het karakter van de zondag: de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat bij ons in het teken van herdenken & verwachten. Tijdens een plechtig moment, na het zingen na de preek, zijn de namen van de gemeenteleden genoemd die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Te hunner nagedachtenis is een kaars aangestoken. En een extra kaars ter nagedachtenis van al degenen die ons korter of langer geleden ontvallen zijn.

Het A-4tje dat afgelopen is uitgereikt, had dit keer geen betrekking op het hoofdstuk waarover gepreekt werd, maar op het hoofdstuk ervoor: Openbaring 20 : 1-10. Daar gaat het over het zgn. duizendjarige vrederijk. Omdat ik over deze thematiek van diverse gemeenteleden vragen had gekregen, en het mij niet meer lukte een preek hierover in te lassen, heb ik het A-4, als aanvullende informatie, aan dit onderwerp gewijd. Mochten hier nog vragen over zijn, dan hoor ik het wel. Ook de hand-out, behorende bij preek nr. 4 (over Openbaring 16), kunt u downloaden.

Sowieso: hebt u of jij nog brandende vragen over het boek Openbaring, of de preken die gehouden zijn, aarzel niet om me te benaderen!

Aart van der Maarl

Handout hoofdstuk 16

Handout hoofdstuk 20
Prekenserie Openbaring week 3:

Afgelopen zondag hebben we ons gebogen over Openbaring 11. Over de twee getuigen die de gelegenheid van God krijgen het evangelie te brengen, de lamp van God te laten schijnen (voor een bepaalde periode), maar dan gedood worden door het beest uit de afgrond.

Het beest en zijn trawanten spotten met de twee getuigen.
Allemaal te zien op Facebook of andere sociale media.
Het is misschien wel het ergste kwaad dat denkbaar is: in naam van God (denk aan IS in Irak en Syrië) beweren dat het goed, rechtvaardig en zelfs noodzakelijk is om mensen die niet jouw’ overtuiging hebben uit te schakelen en over hen de spot te drijven.

Het is altijd weer de vraag wat/wie de antichrist is.
Maar zoveel is duidelijk: hij is de samenballing van het kwaad.
En daarbij gaat de mens niet vrijuit, denk aan Nero, denk aan Hitler, denk aan ??, al deze figuren hebben zich ‘laten gebruiken’ (dit brengt een ‘wilsbesluit’ met zich mee) door satan en zijn boze geesten om zich te laten mobiliseren voor ‘het kwade’: Gods goede naam besmeuren, Zijn rijk aanvallen, de volgelingen van Jezus ten val brengen.

Voor de komende week – eigenlijk moet ik zeggen: voor de komende twee weken, want op 2 november heb ik een ruil met collega Ester uit ’s-Gravendeel – wordt u het volgende leestrooster aangeboden. Omdat de hoofdstukken over het algemeen nogal lang zijn, kunt u ervoor kiezen ze over twee weken uit te spreiden.

Ma. 27-10 Openbaring 11 : 15-19
Di. 28-10 Openbaring 12
Wo. 29-10 Openbaring 13 : 1-10
Do. 30-10 Openbaring 13 : 11-17
Vr. 31-10 Openbaring 14
Za. 1-11 Openbaring 15

Op zondag 9 november zijn we dan aangekomen bij Openbaring 16.

Diverse mensen hebben mij vragen gesteld over bepaalde gedeelten in Openbaring. Waarvoor dank. Ik zal zien waar ik een en ander mee kan nemen, maar u zult begrijpen dat een serie van 5 a 6 preken lang niet alles kan behandelen. Wel kan ik eventueel later – bijvoorbeeld op deze plek – ingaan op die vragen en proberen tot een antwoord of richting voor een uitleg te komen.

Handout hoofdstuk 11
Prekenserie Openbaring week 2:

Het boek Openbaring gaat over de dingen die zullen plaatsvinden voordat Jezus komt.
Dat is de stelling van hoofdstuk 1.

In hoofdstuk 2 en 3 gaat het over de zeven brieven aan de zeven gemeenten in Asia (romeinse provincie in West-Turkije).

In hoofdstuk 4 begint het eigenlijke verhaal van Openbaring. Van de dingen ‘die weldra moeten geschieden’. Er wordt een tekening gegeven van de troon in de hemel, waarop God in heerlijkheid is gezeten.

In hoofdstuk 5 horen we, hoe het Lam, dat geslacht is en nu staat voor Gods troon, een boek mag openen. Het is een heel speciaal boek. Het is het boek van Gods heilsraad. Daarin staat – zeg maar – Gods plan met de wereld en de mensen. Dat boek zit op slot met zeven zegels. Het Lam, Jezus Christus, mag dat boek openen. Hij is de enige die ‘waardig’ is om dat te doen.

Hoofdstuk 6 beschrijft de opening van de eerste zes zegels en wat die uitwerken.

Hoofdstuk 7 is een tussenhoofdstuk: voordat het 7e zegel geopend wordt, worden eerst Gods uitverkorenen (Gods kinderen) verzegeld, veilig gesteld. Het is het beroemde hoofdstuk van de schare die niemand tellen kan, met palmtakken in de handen, mensen uit alle stammen, natiën en talen, staande voor Gods troon, Hem prijzende.

Hoofdstuk 8 gaat over de opening van het zevende zegel van dat speciale boek van God, waarin zijn plan staat.

Met hoofdstuk 9 komen we bij de hel en wat daar uit opborrelt. In hoofdstuk 8 ging het erover wat er vanuit de bovenwereld over de aarde wordt uitgestort aan natuurrampen, in dit hoofdstuk gaat het over de demonische machten die opkruipen uit de onderwereld om hun vernietigende kracht op de mensen te richten.

Dan hoofdstuk 10: dat is een bijzonder hoofdstuk. Na hoofdstuk 8 (met de eerste 4 bazuinen), en hoofdstuk 9 (met de bazuinen 5 en 6), zou je in hoofdstuk 10 de 7e en laatste bazuin verwachten. Maar dat gebeurt niet. Die 7e bazuin klinkt pas in hoofdstuk 11. Daarom is ook hoofdstuk 10 (net als hoofdstuk 7) een tussenhoofdstuk.

Het leesrooster voor week 43:

Maandag Openbaring 5
Dinsdag Openbaring 6
Woensdag Openbaring 7
Donderdag Openbaring 8
Vrijdag Openbaring 9
Zaterdag Openbaring 10

Handout Hoofdstuk 4
VAN DE NIEUWE HEMEL & DE NIEUWE AARDE

Afgelopen zondag, 12 oktober, zijn we in de 10.00 uur diensten een serie gestart over Openbaring. Een moeilijk maar ook fascinerend Bijbelboek. De titel van de 6-delige serie is: VAN DE NIEUWE HEMEL & DE NIEUWE AARDE. Het is onmogelijk om in 6 preken het hele boek te behandelen. Daarom is er een leesrooster opgesteld voor ook de doordeweekse dagen. Lees mee en ga in 6 weken tijd door het hele boek Openbaring!

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar gaat het naar toe. Uiteindelijk. De Geest stuwt ons, mensen, en de geschiedenis naar het einde, en eens zal de definitieve doorbraak van Gods koninkrijk een feit zijn. Ook wel genoemd: het rijk van vrede & gerechtigheid.

Maar zover is het nog niet. Er zal nog een hoop aan vooraf gaan. En dat is waar Openbaring over gaat. De hele aanloop ernaartoe.

Dit betekent niet dat de eindtijd nog niet begonnen is. Met de komst van Christus in deze wereld is die eindtijd in gang gezet. In Markus 1 : 15 zegt hij: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie’. Met en door en in Jezus – zijn kruis en zijn opstanding, in de kern zijn de machten van zonde dood en duivel al verslagen voor wie in hem (Jezus) geloven – is het koninkrijk van God nabijgekomen, heeft het een aanvang genomen.

Afgelopen zondag hebben we Openbaring 1 gelezen. Met als achtergrond enkele verzen uit Daniël 7 en 10 (het boek Openbaring kent enkele honderden verwijzingen naar het Oude Testament). Het visioen dat Johannes daar ziet, en wat hij moet doorgeven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië (het huidige westen van Turkije), is direct al overdonderend: de mens (de NBG uit 1951 heeft: Mensenzoon) die hij ziet staan tussen de kandelaren, en wiens stem hij hoort, doet hem ‘als dood’ op de aarde neervallen. Maar dan is het eerste wat Johannes van deze Mensenzoon (Christus) te horen krijgt: WEES NIET BANG. Dat is heel belangrijk. Om dat goed vast te houden bij het lezen van het boek Openbaring. Zoals hij ook in Mat. 24, dat andere Bijbelgedeelte waar gesproken wordt over wat er zal komen aan het einde van de tijden, tegen zijn leerlingen zei: Wees niet verontrust.

Voordat het deksel opgelicht wordt (onthuld wordt, het Griekse woord voor Openbaring is Apocalyps, onthulling), voordat getekend zal worden (de hoofdstukken 4 t/m 22) wat weldra gebeuren zal (1 : 1), worden er nog een zevental brieven gedicteerd. Elke van de brieven heeft een eigen adres: aan Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. Tegelijkertijd kunnen deze brieven als ‘algemene’ brieven gezien worden (het getal 7 speelt een bijzondere rol in de Bijbel en zeker ook in Openbaring, getal van de volheid), brieven dus die goed waren om te lezen voor andere gemeenten in die tijd, en ook voor ons, kerken, in onze tijd.

De toon in de brieven is verschillend. Sommige gemeente worden geprezen, andere worden vermaand. Zo kunnen ook wij, als kerk in deze tijd, ons spiegelen aan de woorden van Jezus. Hoe zou Jezus onze gemeente, de Schootsekerk, beoordelen? Best een confronterende vraag. Lees in de komende week de brieven aan de 7 gemeenten en laat je gedachten eens gaan.

Leesrooster Openbaring / week 42

Maandag 2 : 1-7 (Efeze) en 8-11 (Smyrna)
Dinsdag 2 : 12-17 (Pergamum)
Woensdag 2 : 18-29 (Tyatira)
Donderdag 3 : 1-6 (Sardes)
Vrijdag 3 : 7-13 (Filadelfia)
Zaterdag 3 : 14-22 (Laodicea)

Handout 12 oktober