De Schootsekerk heeft verschillende collectedoelen en projecten die gesteund worden. Hieronder vindt u een overzicht van de doelen en projecten die gesteund worden.

Stichting Het Passion
Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omringd door vrijwilligers vinden dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen.
Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.

Stichting Present
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Stichting Thomas
Stichting Thomas is een Nederlandse stichting die in India werkzaam is. De Stichting Thomas ziet als missie en heeft ten doel: ‘Hulp bieden door middel van sociale opvang, medische zorg, scholing en kennisoverdracht en verbetering leefomstandigheden aan hulpbehoeftigen in India via onze Indiase hulpverleners’.

Stichting Chris
Chris biedt pastoraat, advies en preventie aan kinderen en jongeren door middel van e-mail (help@chris.nl), de Chris Chat en voorlichtingen. Maar ook volwassenen die hart hebben voor kinderen en jongeren en iets voor hen willen betekenen, kunnen bij Chris terecht. Chris is een partner van De Hoop ggz en heeft een christelijke identiteit.

Stichting De Hoop
De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jongeren en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk en maatschappelijke opvang.
De Hoop is een organisatie met een christelijke levensbeschouwelijke identiteit. Het Evangelie vormt het uitgangspunt voor de wijze waarop de organisatie in de samenleving wil functioneren.

Dorcas
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika.

NBG
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven.

Pitstop
Pitstop is een jongerencentrum in Eindhoven en richt zich op jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Ze willen jongeren helpen hun eigenwaarde te ontdekken, te groeien naar volwassenheid en hun talenten te ontwikkelen, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.
In het jongerenwelzijnswerk van Pitstop werken ze vanuit een heldere visie. Ze willen jongeren bereiken die God niet kennen. Dit doen ze door een relatie met ze aan te gaan en ze zo te laten zien wat een leven met God inhoudt.

Red een Kind
Red een kind is een ontwikkelingsorganisatie die via plaatselijke organisaties, bij voorkeur kerken, onderwijs en andere hulp geeft aan kinderen in Afrika en Azië, om zo hun levensstandaard te verbeteren. De organisatie wordt mede-gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dat geld is grotendeels bestemd voor onderwijs, maar er wordt ook veel geld in HIV- en aidsbestrijding en patiëntenzorg gestoken. Geld komt verder binnen door collectes en giften. Ook werkt de stichting met een financieel adoptieplan, waarbij mensen één of meerdere kinderen financieel ondersteunen.

ZOA
ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. Hun missie laat zich samenvatten in de drie woorden HULP HOOP HERSTEL. De uitdaging is om verder te gaan dan het niveau van de directe dienstverlening. Om bij te kunnen dragen aan duurzame verandering, is het ook belangrijk gericht te zijn op bijvoorbeeld zaken rond lokaal bestuur, die ten grondslag liggen aan beperkte mogelijkheden voor levensonderhoud en adequate dienstverlening.

Voedselbank
De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

JCLN
JCLN heeft zichzelf als doel gesteld jongeren tussen de 13 en 23 jaar uit León Zuidoost (Nicaragua) een veilige plek te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen. De stichting draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren met het aanbieden van verschillende cursussen, sociale begeleiding en huiswerkbegeleiding. Het betreft Engelse les die met name op de uitspraak is gericht, computerlessen en huiswerkbegeleiding.

Diaconie
De diaconie verleent steun door raad en daad in allerlei moeilijkheden en zorgen. Zij doet dit zowel binnen de gemeente als buiten de gemeente. Het kan hier zowel financiële als materiële steun betreffen.