Zondag 22 november 2020

Dienst van herdenken en verwachten

Voorganger: Anne van Olst

Muziek
Lied: Opwekking 488: Heer, ik kom tot U
Welkom: Mededelingen
Introductie op de dienst
Moment van stilte
Onze hulp en groet
Lied: Sela: Toekomst vol hoop
Herdenken
Gedicht
Lied: Psalm 116: 1 en 3
Noemen van de namen, aansteken van de kaars en moment van stilte
Gebed
Bijbellezing: Openbaring 21
Lied: Psalm 33: 2, 6
Preek: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”
Lied: Opwekking 818 Op die dag
Gebed
Lied: Zie, ik maak alle dingen rein (op wijze van Psalm 68)
Zegen
Lied: Lied 598: Als alles duister is

Collecte:

Voor de collecte kunt u een gift overmaken via de GIVT app op uw telefoon of door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie: NL74 RABO 0113 7878 71 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk, Eindhoven.