Zondag 27 september 2020

Voorganger: stud. Jasper de Kok

Muziek: Psalm 91: 1, 2
Welkom: Mededelingen
Introductie op de dienst
Moment van stilte
Onze hulp en groet
Lied: Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil
Leefregels
Gebed
Lied: Opwekking 689 Spreek o Heer
Bijbellezing: Lukas 12: 22-32
Lied: Opwekking 40 Zoekt eerst het Koninkrijk van GOd
Preek: Geen zorgen!
Lied: Sela – Mijn herder
Gebed
Lied: Gezang 429: 1, 2, 3 Wie maar de goede God laat zorgen
Zegen
Muziek

Collecte:

Voor de collecte kunt u een gift overmaken via de GIVT app op uw telefoon of door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie: NL74 RABO 0113 7878 71 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk, Eindhoven.